Algemene voorwaarden


Artikel 1. Algemeen/ Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de “Algemene Voorwaarden”).

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Opdrachtgever: iedereen die met PuleStar. een overeenkomst afsluit b) PuleStar.: de handelsnaam van PuleStar gevestigd in Helden (KVK 81353839).

1.3 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt dat in de meest brede betekenis van het woord bedoeld, dus ook via email.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op PuleStar aangeboden diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen PuleStar en Opdrachtgever.

2.2 Indien van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.

2.3 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen.

2.4. De Algemene voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere (rechts)handelingen tussen partijen.

2.5 Mocht PuleStar derden inschakelen dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing.

2.6 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt door PuleStar uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

3.1 PuleStar streeft erna om voor de Opdrachtgever een goed resultaat te bereiken maar kan dat resultaat niet garanderen.

3.2 PuleStar kan niet garanderen dat de Opdrachtgever meer klanten en/of meer omzet zal genereren door het gebruik van onze diensten.

3.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan PuleStar aangeeft dat deze nodig zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst, tijdig aan PuleStar worden gegeven. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan PuleStar zijn verstrekt, heeft PuleStar het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de Opdrachtgever te declareren.

3.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan PuleStar de uitwerking van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

3.5 De aanleiding waarom PuleStar de gevraagde stukken binnen het tijdsbestek van 4 weken dient te ontvangen heeft te maken met dat PuleStar per opdracht 4 weken tijd reserveert.

3.6 Nadat PuleStar de opdracht levert aan de Opdrachtgever, heeft de Opdrachtgever een garantie van 2 weken. De opdrachtgever heeft dan het recht om een gratis reparatie te ontvangen mocht dit nodig zijn. Waaronder in die 2 weken de Opdrachtgever de opdracht dient te testen. Na 2 weken vervalt de garantie en zal elk gevraagde aanpassing aan de opdracht een bedrag van €35,- ex. btw. per uur in rekening gebracht worden aan de Opdrachtgever.

3.7 PuleStar begint aan de opdracht pas wanneer de Opdrachtgever een percentage van 20%  van het overeengekomen bedrag is overgemaakt op de rekening van PuleStar.

3.8 PuleStar heeft het recht haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in het overeengekomen. Hier wordt de opdrachtgever van op de hoogte gebracht.

3.9 PuleStar heeft het recht kosten zoals aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Wanneer hier kosten van gaan komen word dit op voorhand aangegeven.

3.10 PuleStar is niet meer aansprakelijk voor copyright op het moment dat de opdrachtgever nieuwe inhoud heeft toegevoegd aan zijn website/webshop zonder dienst van PuleStar.

3.11 back ups worden dagelijks gemaakt als u ervoor kiest om een hosting via ons te nemen, heeft u website/webshop gehost bij een andere partij dan is PuleStar hier niet verantwoordelijk voor. 

3.12 PuleStar behoud het recht om de geleverde diensten te posten op hun sociale media kanalen/website. 

3.13 Alle geleverde diensten worden geleverd met een kenmerk van PuleStar indien anders afgesproken.

Artikel 4. Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst

4.1 Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend met wederzijdse instemming overeengekomen worden. Voor wijzigingen die de Opdrachtgever eenzijdig doorvoert neemt PuleStar geen verantwoording en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid.

4.2 Ondanks het bovenstaand heeft PuleStar het recht om, in het belang van de dienstverlening de advertenties en zoekwoorden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever te wijzigen.

4.3 Indien partijen overeen komen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. PuleStar zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

4.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is PuleStar gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. PuleStar zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 5. Betaling en incassokosten

5.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door PuleStar aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door PuleStar aangegeven. PuleStar is gerechtigd om periodiek te factureren.

5.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.3 PuleStar heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. PuleStar kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. PuleStar kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.4 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan PuleStar verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 5.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien PuleStar echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5.6 Tenzij er sprake is van de situatie Dienst lidmaatschap verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een lid kan er enkel toe leiden dat de overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door PuleStar.

 Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

6.2 PuleStar behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever of klant van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

6.3 De (persoons)gegevens die aan PuleStar worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld op een wijze als is voorgeschreven in de wet persoonsregistraties. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 7. Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen faciliteiten en apparatuur en de gevolgen die daaruit voortvloeien.

7.2 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de door hem gemaakte communicatiekosten.

 7.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan PuleStar aangeleverde gegevens.

7.4 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aanvaarde proeven en/of concepten, respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor door hem niet of niet tijdig correcties aan PuleStar zijn toegezonden.

7.5 Door PuleStar ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld. Hoe zit het met copyright foto’s??

7.6 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan PuleStar aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.

7.7 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door PuleStar.

7.8 Indien de Opdrachtgever zich niet houdt aan de gemaakte afspraken dan heeft PuleStar het recht de samenwerking te beëindigen, en hun geleverde diensten terug te nemen. Bij beëindigen van onze diensten zullen eventuele gemaakte kosten in rekening worden gebracht

Film Productie